Contributie en inschrijven

Er kan op elk moment worden ingestroomd

Lidmaatschap Dutch Aikikai Foundation

DAF-Contributie

Dit verplichte lidmaatschap is mede voor een gezamenlijke verzekering, stages, en het aanbieden van opleidingen. Verder krijgt elk DAF-lid een paspoort waarin deelname aan stages en behaalde examens worden afgetekend. Ook geeft het recht op korting en/of gratis deelname aan diverse aikidostages

Jaarlijkse overschrijving vanaf 18 jaar

Jaarlijkse overschrijving jeugd tot 18 jaar

€ 35,00 per jaar

€ 15,00 per jaar

Betalingskenmerk: Gelieve ‘DAF-lidmaatschap‘ en naam lid te vermelden

Contributie Aikido Dronten

Graag ontvangen wij uw contributie voor de eerste dag van elke nieuwe periode op rekening:
NL 96 SNSB 0772 7959 75 ter name van Aikido Dronten

Maandelijkse overschrijving

Jaarlijkse automatische incasso
€ 20 per maand
€ 220 per jaar

Betalingskenmerk: Gelieve ‘contributie‘ en desbetreffende maand te vermelden

Algemene voorwaarden

  • Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden
  • De deelnemer is tot schriftelijke opzegging contributie verschuldigd aan Aikido Dronten, ongeacht of deelnemer wel of geen gebruik maakt van de lessen
  • Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, per brief of per e-mail. De opzegtermijn is één kalender maand. Wegblijven is geen opzegging
  • Restitutie wordt niet verleend
  • Door inschrijving wordt de deelnemer tevens lid van de Dutch Aikikai Foundation, de overkoepelende aikidobond. Hiermee is een contributie verbonden van € 35 per kalenderjaar (€ 15 voor jeugd). Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens zoals vermeld op dit formulier worden gedeeld met de Dutch Aikikai Foundation
  • De deelnemer verklaart hierbij tevens dat deelname aan de door Aikido Dronten gegeven lessen uitsluitend en alleen geschied voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido Dronten niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan
  • Blessures of van belang zijnde medische indicaties worden aan de instructeurs gemeld

Inschrijving

Het inschrijfformulier kan – indien gewenst – digitaal ingevuld, en per email naar ons worden gestuurd. Indien u het formulier liever niet digitaal wilt invullen en versturen, kunt u er ook een vragen aan de instructeur, en deze voor of na een les ingevuld inleveren